Garanciakezelés - SONY

Általános információ

Jótállási feltételek SONY JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK EGYÉNI VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA, SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKAI TERMÉKEK ESETÉBEN

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy jótállási feltételeink kizárólag a magyarországi, hivatalos kereskedésekben (melynek listáját a www.sony.hu oldalon megtalálhatják) vásárolt termékekhez biztosítjuk. Javasoljuk, hogy hivatalos kereskedésekben vásároljon.

Ezzel együtt nem tartjuk valószínűnek, hogy e termék használat során javításra fog szorulni. Ha mégis, abban az esetben az eladóhoz, illetve az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) vagy más, ezen a Jótállási jegyen, vagy az azt kísérő iraton feltüntetett országok („Jótállási terület”) hivatalos szervizhálózatának valamelyik tagjához szíveskedjék fordulni! A hivatalos szervizhálózat tagjairól részletes információ a Sony termékkatalógusokban vagy honlapunkon (http://www.sony.hu/support/hu), esetleg a helyi telefonkönyvben található. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a szervizhez fordul!

Jótállás

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt Sony termékekre a vásárlást követő tizenkét hónapon* át érvényes, kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján.

Jelen jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

A kötelező jogszabályi jótállás, a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót terheli. A kötelező jogszabályi jótálláson túl, a Sony Europe Limited Magyarországi Fióktelepe a továbbiakban:

importőr – az általa értékesített Sony termékekre szerződéses jótállást is biztosít a jelen Jótállási jegyben írtak szerint. A vásárló szabadon dönthet arról, hogy jogszabályi vagy szerződéses jótállást kíván-e érvényesíteni, a kétféle igény egyidejű érvényesítésére azonban a vásárlónak nincs lehetősége. Az importőr csak a hozzá közvetlenül bejelentett igények teljesítésért felel.

A jótállási jegy átadása és kitöltése önmagában nem eredményezi a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szerinti, illetőleg bármilyen egyéb önkéntes jótállás vállalását, amennyiben a vásárló a Ptk. szerint fogyasztónak nem minősül.

A jótállás a vásárlás időpontjában a Jótállási jegy által kísért Sony termékre érvényes, abban az esetben, ha a vásárlás a Jótállási területen belül történt.

A jelen Jótállási jegy által az importőr a vásárlást követő legalább egy évre kiterjedően a termék anyagára, illetve összeszerelésére vállal jótállást. Az egyes termékek tekintetében esetlegesen vállalt egy évnél hosszabb jótállási idő és termékkör tekintetében, kérjük tájékozódjon honlapunkon (http://support.sony-europe.com)!

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számított) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr, illetve a hivatalos szervizhálózat tagjai munka- és alkatrészdíjaktól mentesen megjavítják, vagy a terméket, vagy alkatrészét kicserélik, amennyiben a hibás alkatrészre a lenti feltételek, és korlátozások figyelembe vételével a szerződéses jótállás érvényes. Az importőr, illetve a meghatalmazott szervizhálózat tagjai a hibás alkatrészt új alkatrészre cserélik. Minden csere miatt feleslegessé vált termék, illetve alkatrész tulajdonjoga az importőrre száll. A jótállás keretén belül végzett javítással kapcsolatos részletekről, az elvégzett munkáról a szerviz külön írásos tájékoztatást ad. A szerződéses jótállás keretében elállás vagy árleszállítás nem érvényesíthető. A vásárlót kártérítés pedig a jelen Jótállási jegyben írt feltétek szerint illeti meg.

Az importőr az itt írt szerződéses jótállást a fogyasztónak nem minősülő vásárlók tekintetében is vállalja, feltéve, hogy kérdéses vásárló viszonteladónak vagy kifejezetten vállalkozási célú felhasználónak nem minősül.

A jelen Jótállási jegyben írtak mind a jogszabályi, mind a szerződéses jótállásra kiterjednek, ha csak jelen Jótállási jegy kifejezetten ettől eltérően nem rendelkezik.

Az importőr a jogszabály által meghatározott tizenkét hónap jótálláson felül további díjmentes, önkéntesen vállalt jótállási időt biztosít a következő termékcsoportokra:

1. BRAVIA televíziók: plusz 1 év – összesen 2 év;

2. VAIO számítógépek: plusz 1 év – összesen 2 év;

3. Memóriakártyák: plusz 4 év – összesen 5 év;

4. A „High Speed” megjelölésű, MSHX típusjelzésű memóriakártyák: plusz 9 év – összesen 10 év;

5. Microvault USB adattárolók, kivéve az USM…N típusjelzésű eszközöket: plusz 4 év – összesen 5 év. 

A kiterjesztett jótállási idő nem érvényes a készülékek kiegészítőire és tartozékaira (pl. távvezérlő, hálózati adapter, akkumulátor, adathordozó, csatlakozóvezeték stb.).

Alapvető kitételek

1. Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) bemutatása esetén érvényesíthető. Ezen iratok be nem mutatása, olvashatatlansága, illetve sérült volta alapján a Sony és a meghatalmazott szervizhálózat tagjai a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatják. 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli. A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették. Jótállási igény tehát csak szabályosan kitöltött jótállási jeggyel (jelen Jótállási jeggyel) érvényesíthető. Ezért a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli. A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették. Jótállási igény tehát csak szabályosan kitöltött jótállási jeggyel (jelen Jótállási jeggyel) érvényesíthető. Ezért a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

2. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve meghatalmazott szervizhálózat tagjához, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

3. A jótállás nem terjed ki:

 • a normál használatból adódó időszakos fenntartási és javítási munkákra, vagy ebből adódó alkatrészcserére;
 • fogyó, kopó alkatrészekre (olyan alkatrészek, melyek a termék élettartama során természetszerűleg elhasználódnak, elkopnak, kifogynak, erejüket vesztik, úgymint: elem, nyomtatópatron, tű, égő stb.); - olyan károkra és hibákra, amely a termék nem rendeltetésszerű, illetve az otthoni, vagy személyes használattól eltérő okokra vezethetők vissza;

- a termék olyan kárára vagy hibájára, amely a következőkre vezethető vissza:

 • helytelen használat, ideértve: *a termék vagy folyadékkristályos képernyő fizikai, küllemi vagy felületi rongálódását, vagy a termék átalakítását, a Sony üzembe helyezésről és használatról szóló utasításainak be nem tartása; * a felhasználás helye szerinti ország technikai és biztonsági rendelkezéseinek nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat;
 • vírusfertőzés, vagy nem a termékhez mellékelt szoftver használata, vagy szoftver helytelen telepítése;
 • más rendszerekkel történő együttes használat esetén, e más rendszerek állapota vagy hibája, kivéve, ha e más rendszer Sony gyártmány, és a termékkel együttes használatra lett tervezve;
 • a termék nem a Sony által előírt típusú, állapotú és szabványokat teljesítő eszközök, valamint perifériális berendezésekkel történő használata;
 • nem az importőr vagy a hivatalos szervizhálózati tagok által történő javítás vagy javítási kísérlet;
 • a termékimportőr és/vagy a gyártó előzetes, írásos engedélye nélkül történő átalakítása, átállítása, beleértve: - a termék használati utasításban szereplő specifikációkon túlmenő fejlesztése, vagy - a termék megváltoztatása a célból, hogy megfeleljen más ország helyi, technikai és biztonsági szabványainak, mint ahova a terméket tervezték és gyártották;
 • hanyagság;
 • baleset, tűz, folyadék, vegyi vagy más anyagok, árvíz, rezgések, túlzott hő, elégtelen szellőzés, áramlökés, többlet- vagy helytelen feszültségellátás, sugárzás, elektrosztatikus kisülés (ideértve a fényjelenségeket), valamint más, külső erők és behatások.

4. A jótállás kizárólag a termék hardver állományára érvényes. Nem terjed ki a szoftverre (akár Sony vagy más), amelyre végfelhasználói szerződés vagy jelen jótállás előírásaitól eltérő jótállási feltételek alkalmazandók.

Kizáró okok és korlátozások

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék, vagy a termék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Amennyiben jelen Kizáró okok és korlátozások részben vagy egészben nem alkalmazhatók a vonatkozó jogszabályi előírások következtében, a jótállás csak a jogszabályban megengedett mértékig kerül kizárásra illetve korlátozásra. Minden, a hatályos szabályozások miatt ki nem zárható jótállási körülmény a jótállás érvényességének időtartamára korlátozódik, a hatályos szabályozásnak megfelelő mértékig.

Az importőr e jótállásból származó egyedüli kötelessége a jótállás tárgyát képező termékek, jelen jótállási feltételeknek megfelelő esetekben történő megjavítása illetve cseréje. A Sony nem felel semmilyen körülmények között a termékekkel, szolgáltatásokkal – jelen Jótállási jegy révén vagy egyéb módon – összefüggő veszteségért vagy kárért, beleértve a gazdasági vagy immateriális veszteségeket, termékért fizetett árat, elmaradt hasznot, bevételt, adatvesztést, termék vagy egyéb, azzal kapcsolatban álló termék haszonélvezetéből vagy használatából közvetlenül, közvetetten vagy abból szükségszerűen következő veszteségért és kárért.

Fenti korlátozás alkalmazandó függetlenül attól, hogy a kár vagy veszteség összefüggésben áll-e, az alábbi tényezőkkel, illetve körülményekkel:

 • amennyiben a termék, vagy hozzá kapcsolódó termékek működésképtelensége vagy részleges működése következtében a termék a Sony-nál, vagy meghatalmazott szervizhálózat tagjánál garanciális javításon vesz részt, és ebből eredően a tulajdonos a terméket nem tudja használni, tevékenységét szüneteltetni kényszerül vagy nem képes teljesen ellátni;
 • a termék vagy kapcsolódó termékek kimenetének pontatlansága;
 • szoftverek vagy kivehető adattároló eszközök károsodása, elvesztése;
 • vírusfertőzés és egyéb okok

Fenti korlátozás vonatkozik bármely magatartáson, beleértve a gondatlanságon és egyéb polgárjogi vétségeken, szerződésszegésen, jogszabályon alapuló felelősségre és az objektív felelősségen alapuló veszteségre és kárra (még az esetekben is, ahol Sony vagy egy szervizpartner tájékoztatva lett ilyen károk lehetőségéről).

Fentiek figyelembevételével is, az importőr szerződéses jótállásból eredő felelősségének mértéke semmilyen esetben sem haladhatja meg a termékért fizetett vételárat.

Érvényesíthető jogok

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a vásárló:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne;
 • ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen.

Jótállási igényét a vásárló közvetlenül a kereskedőnél vagy bármely hivatalos Sony hálózatba tartozó szerviznél köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni.

A jótállás időtartamán belül garanciális javítási munkákat csak a kijelölt, és a jótállási jegyben feltüntetett szervizek valamelyike végezhet, az érvényes jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a vásárló a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges.

Szerződéses jótállás körében a vásárló a jelen Jótállási jegyben írtak szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, az árleszállításból vagy elállásból fakadó igények közvetlenül az importőrrel szemben nem érvényesíthetők.

gyártó: Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)

Importőr: Sony Europe Limited, Magyarországi Fióktelepe

Cím: Árpád Fejedelem útja 26-28 1023 Budapest, Hungary Központi és VAIO

ügyfélszolgálat: +36 (1) 777-9151 PlayStation

ügyfélszolgálat: +36 (1) 814-4800 Web: http://www.sony.hu

Sony márkájú termékek amikre Easy-Shop-os garancia érvényes

 • mobilkiegészítők

Kibővített garancia

A hagyományos gyártói garancia kibővítésével a Sony szervizszolgáltatását még tovább veheti igénybe

A mechanikai és elektronikus meghibásodások esetén az alkatrész és szerviz munkadíjat is tartalmazza

A Sony hivatalos márkaszervizei és szakemberei nyújtják a javítási szolgáltatást

 

Ajánlatunk érvényessége, helyszínei

Ajánlatunk visszavonásig érvényes. A prémium szolgáltatásainkat kizárólag a Sony Center üzleteiben veheti igénybe, a vásárlás időpontjától számított 360 napig, minden hivatalos magyarországi kereskedelmi csatornában vásárolt digitális képalkotás, tévé és Vaio* termékre. 

*Vaio esetén a maximálisan 4 év vásárolható

 

 

VAIO

VAIO - 2-3. évre kibővített garancia

VAIO - 2-4. évre kibővített garancia

BRAVIA

BRAVIA - 2-5. évre kibővített garancia

ALPHA

Alpha - 2. évre kibővített garancia

Alpha - 2-3. évre kibővített garancia

Alpha - 2-4. évre kibővített garancia

Alpha - 2-5. évre kibővített garancia

Cyber-shot

Cyber-shot - 2. évre kibővített garancia

Cyber-shot - 2-3. évre kibővített garancia

Cyber-shot - 2-4. évre kibővített garancia

Cyber-shot - 2-5. évre kibővített garancia

Handycam

Handycam - 2. évre kibővített garancia

Handycam - 2-3. évre kibővített garancia

Handycam - 2-4. évre kibővített garancia

Handycam - 2-5. évre kibővített garancia

 

Sony hivatalos szerviz

Cég neve: Triwarden Kft.
Címe: 1091 Budapest, Üllői út 53/A
Telefonos elérhetőség: +36-1/782-4995
E-mail cím: service@triwarden.hu
Web: http://triwarden.hu/

Nyitvatartás:

Hétfő : 9:00-18:00
Kedd : 9:00-17:00
Szerda : 9:00-17:00
Csütörtök : 9:00-17:00
Péntek : 9:00-16:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva

Cég neve: Sat-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1091 Budapest, Mihálkovics u. 18.
Telefonos elérhetőség: +36 1 215 1965, +36 1 456 0690, +36 70 638 4528
E-mail cím:  hireltech@hireltech.hu
Web: http://www.sonymarkaszerviz.eu

Nyitvatartás:

Hétfő : 9:00-17:00
Kedd : 9:00-17:00
Szerda : 9:00-17:00
Csütörtök : 9:00-17:00
Péntek : 9:00-16:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva