Garanciakezelés - Microsoft

Nokia készülék garancia

Gyártói korlátozott garancia

FIGYELEM! Ez a Korlátozott garancia a „Nokia”, a „Lumia” és az „Asha” márkanéven értékesített termékekre, valamint az azokhoz kapcsolódó tartozékokra vonatkozik. Ha bármilyen ellentmondás mutatkozik az itt feltüntetett használati feltételek és a termék értékesítési csomagjában található dokumentáció között, akkor az értékesítési csomagban található használati feltételek élveznek elsőbbséget.

Ez a Korlátozott garancia kiegészíti és nem befolyásolja azokat a jogokat, amelyeket Önnek a fogyasztási termékek értékesítésére vonatkozó nemzeti jogszabályok biztosítanak.

Általános információk

A Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (a továbbiakban a „Gyártó”) ezt a Korlátozott gyártói jótállást („Jótállás”) csak arra az eredeti termékre (a „Termék”) biztosítja, amelyet a Gyártó az Európai Unióban, Izlandon, Norvégiában, Svájcban és Törökországban („Hatókörbe tartozó országok”) 2013. november 1. óta bocsátott értékesítésre.

A jelen Jótállás megkülönböztethető az Ön országának az Ön esetében alkalmazható bármely kötelező fogyasztóvédelmi törvényeiben foglalt bármely törvényes jogoktól. Célja, hogy egyértelmű és, az adott esettől függően, további kiegészítő jogokat biztosítson Önnek az adott törvény hatálya által megengedett korlátokon belül, és nem korlátozza azokat a jogokat, amelyeket a vonatkozó törvényes termékgarancia-rendelkezések Önnek már biztosítanak. A helyi törvények alapján a Jótállás időszaka alatt és annak lejárta után Önnek egyéb jogai is lehetnek. Ezen jogok érvényesítését ez a Jótállás nem zárja ki.

JÓTÁLLÁS

Attól a dátumtól kezdve, amikor a Terméket az első alkalommal értékesítik egy végfelhasználónak, amelyet vásárlást bizonyító eredeti okirat igazol, a Gyártó az alábbiak szerint vállal jótállást arra, hogy a Termék tervezésbeli- vagy kivitelezési hibáktól („Hibák”) mentes:

 

 • huszonnégy (24) hónap a főkészülékre;
 • tizenkét (12) hónap a külön megvásárolható vagy a főkészülék értékesítési csomagjában található tartozékokra, kivéve az akkumulátorokat, a fedőlapokat, a kábeleket és a töltőket; és
 • hat (6) hónap az összes akkumulátorra, fedőlapra, kábelre és töltőre;
 •  

  hacsak nincs másképp megadva a Termék felhasználói útmutatójában.

  A jótállás időtartama alatt a Gyártó ésszerű határidőn belül belül ingyenesen orvosolja a Hibát, saját döntése szerint az elromlott Termék vagy annak elromlott alkatrésze kijavításával vagy kicserélésével, feltéve, hogy Ön a jótállási időtartam lejárata előtt értesítette a Gyártót a Hibáról. A Termék javítása vagy cseréje során a Gyártó új vagy javított alkatrészeket vagy termékeket használhat.

  A hatályos törvények által megengedett maximális mértékben a javítás vagy a csere nem újítja meg, illetve nem hosszabbítja meg az adott jótállási időtartamot. A jelen Jótállás hatálya alá tartozó eredeti vagy cserealkatrészek, illetve cserekészülék Termékek jótállási időszaka az eredeti Jótállásból még hátralévő időtartamra, vagy a javítástól, illetve a cserétől számított hatvan (60) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki.

  A Termék, illetve a Terméknek minden olyan alkatrésze, amelyet a Gyártó kicserélt, a Gyártó tulajdonába kerül.

  A Gyártó nem vállal garanciát arra, hogy a Gyártó által vagy a Gyártó megbízásából a Termékre előre feltelepített szoftver (vagy annak későbbi frissítései, illetve újabb verziói) (együttesen: „Gyártó szoftvere”) megfelel az Ön igényeinek, hogy működni fog bármely, nem a Gyártó által biztosított hardverrel vagy szoftverrel, hogy a működése zavartalan és hibamentes lesz, valamint hogy a hibák kijavíthatók vagy kijavításukat el fogják végezni. A Gyártó szoftverével kapcsolatos hibák esetén a Gyártó rendelkezésre bocsátja a Gyártó szoftverének legújabb verzióját az Ön Termékén való újratelepítés céljából, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Gyártó a saját kizárólagos döntése alapján egyéb olyan megoldást biztosít, amely a hibát kielégítően orvosolja. A Gyártó bizonyos szoftvereire külön licencfeltételek vonatkozhatnak, amelyek a szoftverhez mellékelve vagy a www.microsoft.com/mobile webhelynek az adott országhoz vagy régióhoz tartozó részén érhetők el.

  Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot a Terméken található minden adatról és tartalomról, mielőtt szervizbe viszi a Terméket, mert a javítás során minden adat törlődni fog róla.

  Microsoft márkájú termékek amikre Easy-Shop-os garancia érvényes

 • egér
 • billentyűzet
 • MIRE NEM TERJED KI A JÓTÁLLÁS

  A Gyártó nem biztosít semmiféle jótállást a következőkre:

 • a felhasználói kézikönyvekre;
 • Bármely (i) harmadik féltől származó, a Termékre bármikor feltelepített vagy letöltött szoftverre, beállításra, tartalomra, adatra vagy kapcsolatra; vagy (ii) a Gyártó és harmadik felek által biztosított szolgáltatásokra vagy kliensek engedélyezésére, akkor is, ha azok előtelepítését a Gyártó végezte (olvassa el a szolgáltatási feltételeket, hogy megismerje az azokhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit);
 • Bármely (i) a rendes mértékű elhasználódásra, (ii) az akkumulátor lecsökkent töltőkapacitására, mely az akkumulátor természetes elöregedésének eredménye; vagy (iii) az iparági szabványokban meghatározott mértékű pixelhibákra a Termék képernyőjén;
 • A SIM kártyát és/vagy bármely mobil- vagy más hálózatot vagy rendszert, amelyen keresztül a Termék működik; vagy
 • A következő okok miatti meghibásodásokra vagy sérülésekre: (i) a Termék nem megfelelő vagy nem a felhasználói útmutatóban leírtak szerinti használata, például ha a Terméket párának, nedvességnek, vagy szélsőséges hőmérsékleti vagy környezeti körülményeknek, vagy e körülmények gyors megváltozásának, rozsdásodásnak, oxidációnak vagy kémiai hatásoknak tették ki, illetve ha étellel vagy folyadékkal öntötték le, vagy vegyi anyagok hatásának tették ki; (ii) a Termék együttes használata vagy összekapcsolása bármely olyan termékkel, tartozékkal, szoftverrel vagy szolgáltatással, amelyet nem a Gyártó gyártott vagy biztosított; (iii) harmadik fél által a Termékkel összekapcsolt bármilyen termék; (iv) a rendszer feltörése, rendszerbe történő behatolás, vírusok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek, illetve a szolgáltatásokhoz, fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés által okozott károk; vagy (v) a Gyártó által nem befolyásolható egyéb tevékenységek.
 •  

  Jelen jótállás nem érvényesíthető:

 • A Hatókörbe tartozó országokon kívül;
 • Ha az Ön által vásárolt Terméket vagy azt a szoftvert, amelyen a Termék fut (i) a Gyártó engedélye nélkül felnyitották, átalakították vagy megjavították, vagy (ii) nem engedélyezett alkatrészeket felhasználva javították;
 • Ha az Ön által vásárolt Termék sorozatszámát, a mobiltelefon-alkatrész dátumkódját vagy az IMEI számot eltávolították, kitörölték, megrongálták, megváltoztatták, vagy ezek bármilyen módon olvashatatlanná váltak;
 • Ha Ön nem telepítette Termékére a legújabb, nyilvánosan elérhető szoftverfrissítéseket az azok kibocsátásától számított ésszerű határidőn belül; vagy
 • Ha Ön nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Termék javítás és vizsgálat céljából a Gyártó birtokába kerüljön.
 •  

  Amennyiben a Termék vagy a szervizelést igénylő probléma nem tartozik a jelen Jótállásban foglalt feltételek hatálya alá, a Gyártó fenntartja a jogot, hogy felszámolja Önnek a Termék javításának vagy kicserélésének költségeit, továbbá a kezelési díjat.

  A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

  Az alkalmazandó jogszabály(ok) által megengedett mértékben a Gyártó semmilyen körülmények között nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos felelősséget

   

 • adat vagy tartalom elvesztéséből, sérüléséből vagy megrongálódásából, illetve ezek újbóli létrehozásából vagy továbbításából származó vagy azzal kapcsolatos bármilyen kárért vagy veszteségért, még akkor sem, ha a szóban forgó adat- vagy tartalomvesztést, sérülést vagy károsodást az Ön által vásárolt Termék Hibája eredményezte; és/vagy
 • Az elmaradt nyereségért, termékekért vagy felhasználhatóságért, üzletért, szerződésekért, bevételekért vagy elvárt megtakarításokért, a megnövekedett költségekért vagy kiadásokért, illetve bárminemű közvetlen, származtatott vagy különleges veszteségért és kárért.
 • A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a Gyártó felelőssége az Ön által vásárolt Termék eladási árára korlátozódik.
 • A jelen 4. pontban foglalt korlátozások nem alkalmazandók a Gyártó gondatlansága vagy szándékos károkozó magatartása esetén, vagy amennyiben a Gyártó bizonyított gondatlansága halált vagy személyi sérülést okoz.
 •  

  EGYÉB FONTOS ÉRTESÍTÉSEK

  A Jótállással kapcsolatos további információért, valamint a jótállással kapcsolatos kérdéseinek feldolgozásához szükséges információért keresse fel a www.microsoft.com/mobile webhelyet.

  Ügyeljen arra, hogy a Termék javításra való átadása előtt a hálózatüzemeltetőnek fel kell oldania a SIM-zárakat (vagy az azzal egyenértékű egyéb rendszereket, amelyet a Terméknek egy meghatározott hálózathoz vagy a hálózatüzemeltetőhöz történő kizárólagos kapcsolása érdekében használnak).

  A Termék ország-specifikus összetevőket is tartalmazhat, a szoftvert is beleértve. Az adott országban elérhető garanciális szolgáltatások az adott országban kapható Termékekre és ország-specifikus összetevőkre korlátozódhatnak. Ezen felül, ha a Terméket az eredeti rendeltetési országból újraexportálták más országba, annak lehetnek olyan ország-specifikus összetevői, amelyek jelen Jótállás értelmében nem minősülnek hibának, még akkor sem, ha az nem a működéssel kapcsolatos.

  Szervizpont kereső: https://www.microsoft.com/hu-hu/mobile/store-locator-map/

  Microsoft XBOX garancia

  Általános információk

  Korlátozott jótállás

  A jelen korlátozott jótállást („Jótállás”) a Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Írország („Microsoft”) biztosítja Önnek.

  AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN JÓTÁLLÁS FELTÉTELEIT. A BEÜZEMELÉST MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A JÓTÁLLÁST. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN JÓTÁLLÁST, NE HASZNÁLJA AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉKÉT VAGY KIEGÉSZÍTŐJÉT. VISSZATÉRÍTÉSÉRT JUTTASSA AZT VISSZA ÉRINTETLENÜL A KERESKEDŐJÉNEK VAGY A MICROSOFTNAK. Vegye fel a kapcsolatot a Microsoft céggel a http://www.support.xbox.com oldalon.

  A jelen jótállás eltér minden kereskedő és/vagy gyártó által biztosított, Önre vonatkozó nemzeti, törvényes termékjótállástól. Célja, hogy speciális, adott esetben további jogokat biztosítson a jogszabályban megengedettek keretein belül, illetve a vonatkozó törvényes termékjótállás rendelkezéseinek hatálya alatt lévő jogait ne korlátozza. Tilos azt bármely harmadik fél felé továbbítani.

  Meghatározások

  A jelen jótállásban előforduló következő feltételek az alábbi módon értelmezendőek:

 • Az „Xbox One” készülék egy új, engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Xbox One konzolt és Kinect szenzort jelent.
 • A „kiegészítő” egy új, engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Microsoft Xbox 360 vagy Xbox One hardver kiegészítőt jelent.
 • A „jótállási időszak” az Xbox One készülék esetében a vásárlástól számított egy (1) évet jelenti; a kiegészítők esetében az Ön által történő vásárlástól számított 90 napot jelenti. Tekintse át az alábbi 2. cikket.
 • Az „Ön” utalás az eredeti végfelhasználót jelenti.
 • A „Rendeltetésszerű használat” a termék az Xbox One készülék vagy kiegészítő használati útmutatójában foglaltaknak megfelelően egy átlagos felhasználó által otthon, megfelelő körülmények között történő használatát jelenti.

 • Időtartam

  Bármely törvényes jótállás sérelme nélkül, amely Önre bármilyen helyi jogszabály által vonatkozhat, illetve kizárólag amennyiben azt bármely hasonló jogszabály hosszabb időre nem biztosítja, a Microsoft a jelen jótállást engedélyezett kereskedőtől megvásárolt Xbox One készülék esetében a vásárlástól számított egy (1) évre biztosítja, míg az engedélyezett kereskedőtől megvásárolt kiegészítők esetében 90 napra.


  Terület

  A jelen jótállás kizárólag a következő országokban érvényes: Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Izrael, Lengyelország, Szlovákia és Törökország.

  Ön tudomásul veszi, hogy a lakóhelye szerinti országa függvényében bizonyos speciális, külföldi jogszabályok és rendeletek vonatkozhatnak Önre, illetve amennyiben az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét külföldre juttatja el, vállalja az összes hasonló jogszabály és rendelet betartását.


  Jótállás

 • A jótállási időszak alatt a Microsoft kizárólag Önnek garantálja, hogy az Xbox One készülék vagy a kiegészítő rendeltetésszerű használat esetén nem hibásodik meg.
 • Minden törvényes jótállást kivéve, amelyet a Microsoft bármely, Önre vonatkozó helyi jogszabály hatálya alatt biztosít Önnek, a jelen jótállás a Microsoft részéről az Ön Xbox készülékének vagy kiegészítőjének, illetve bármely termék használati útmutatójának tekintetében az egyetlen garancia, jótállás vagy biztosított feltétel, mely a termékkel együtt jár. Senki másnak nem áll jogában a Microsoft nevében bármilyen garanciát, jótállást vagy feltételt vállalnia.
 • AMENNYIBEN AZ ÖNRE VONATKOZÓ HELYI ÉS HATÁLYOS JOGSZABÁLY BÁRMELY MAGÁBAN FOGLALT JÓTÁLLÁST BIZTOSÍT ÖNNEK, BELEÉRTVE BÁRMELY MAGÁBAN FOGLALT ELADHATÓSÁGI JÓTÁLLÁST VAGY EGY ADOTT CÉLLAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGOT, ANNAK IDŐTARTAMA A JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK, AMENNYIBEN AZT HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG.

 • A jótállási szolgáltatás igénybe vételének folyamata

 • Mielőtt igénybe venné a jótállást, kérjük, tekintse meg a hibaelhárítási tippeket ahttp://www.service.xbox.com oldalon.
 • Amennyiben a hibaelhárítási tippek nem nyújtanak megoldást a problémájára, kövesse az online folyamatot a http://www.service.xbox.com oldalon, vagy hívja az Xbox ügyfélszolgálatot a lakóhelye szerinti ország telefonszámán, amelyet listázva a http://www.service.xbox.comoldalon talál.
 • Mielőtt Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét a Microsoftnak javíttatásra küldené, győződjön meg arról, hogy minden menteni kívánt adatról rendelkezik másolattal, illetve minden bizalmasnak vélt adatot letörölt. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön adataiért, és letörölheti azokat.

 • A Microsoft felelőssége

 • Amint az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét a Microsoftnak visszaküldte, a Microsoft megvizsgálja azt.
 • Amennyiben a Microsoft megállapítja, hogy az Xbox One készülék vagy kiegészítő a jótállási időszak alatt, rendeltetésszerű használat mellett hibásodott meg, a Microsoft (saját döntése alapján) megjavítja vagy kicseréli azt, vagy visszatéríti Önnek a vásárlási összeget, hacsak egy Önre vonatkozó helyi jogszabály kötelező rendelkezése azt másként nem szabja meg. A javíttatás során új vagy felújított darabok használhatóak fel. A csere új vagy felújított egységek révén történik.
 • A javíttatást vagy cserét követően az Ön Xbox One készülékének vagy kiegészítőjének jótállása az eredeti jótállási időszak fennmaradt idejének meghosszabbításával kerül kiegészítésre, vagy a Microsoft által kiszállított dátumot követő 95 napig lesz érvényes.
 • AMENNYIBEN AZT ÖNRE VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG, A MICROSOFT AZON FELELŐSSÉGE, HOGY MEGJAVÍTJA VAGY KICSERÉLI AZ ÖN XBOX ONE KÉSZÜLÉKÉT VAGY KIEGÉSZÍTŐJÉT, VAGY VISSZATÉRÍTI A VÁSÁRLÁSI ÖSSZEGET, AZ EGYETLEN JOGORVOSLATOT JELENTI AZ ÖN SZÁMÁRA.
 • Amennyiben az Ön Xbox One készüléke vagy kiegészítője a jótállási időszak lejártát követően romlik el, semmilyen jótállással nem számolhat. Amint a jótállási időszak lejár, a Microsoftnak jogában áll az Xbox One készülék vagy kiegészítő problémájának megállapításával és javíttatásával járó erőfeszítések ellendíjaként javíttatási illetéket felszámolni, függetlenül attól, hogy azok sikeresek voltak, vagy sem. 

 • Jótállás kizárása

  A Microsoft nem vállal felelősséget és a jelen jótállás nem alkalmazható, illeték ellenében sem, amennyiben az Ön Xbox One készüléke vagy kiegészítője:

 • olyan termékek használatából adódóan károsodott, amelyeket nem a Microsoft értékesített vagy licencelt (beleértve például a nem Microsoft által gyártott vagy licence alatt álló játékokat és kiegészítőket, illetve kalózjátékokat stb.);
 • kereskedelmi célokra volt használva (beleértve például a kölcsönzést, díj ellenében használatra bocsátást stb.);
 • felnyitásra, módosításra vagy megrongálásra (beleértve például bármely próbálkozást az Xbox One készülék vagy kiegészítő technikai korlátozásának, biztonságának, vagy kalóztevékenység elleni mechanizmusának stb. áttörésére irányulóan), vagy szériaszámának megváltoztatására vagy annak eltávolítására került sor;
 • akár az Ön vagy más hibájából adódóan bármely külső tényező révén, annak használata során károsodott, beleértve például azokat az eseteket, amikor:
 • elejtették;
 • nem rendeltetésszerű használat (beleértve a zárt helyen kívül történő használatot), rongálás, gondatlanság vagy baleset;
 • helytelen kezelés;
 • szállítás közben megrongálódott, kivéve a Microsoft vagy egy engedélyezett forgalmazó Önnek szállította azt;
 • folyadékkal érintkezett;
 • nem megfelelő szellőztetés mellett történő használat;
 • megkarcolták, megütötték stb. vagy az egyéb küllemi hibát mutat;
 • az Xbox One készülék vagy kiegészítő használati útmutatójában ismertetett telepítést, használatot vagy karbantartási utasításokat nem megfelelően végezték; vagy
 • a Microsofttól eltérő más egység javította azt.

 • BIZONYOS KÁROSODÁSOK ALÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS

  AMENNYIBEN AZT ÖNRE VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLY EGYÉB FORMÁBAN NEM SZABJA MEG, A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT; BÁRMELY VESZTÉSÉGÉRT AZ ADATRA, ADATVÉDELEMRE, BIZALMASSÁGRA, VAGY HASZONRA VONATKOZÓLAG; VAGY AZ XBOX ONE KÉSZÜLÉKE VAGY KIEGÉSZÍTŐJE BÁRMILYEN HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATOSAN. A JELEN KIZÁRÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYESEK, HA A MICROSOFT TÁJÉKOZTATÁSA MEGTÖRTÉNT EZEN ESETLEGES KÁROKRÓL, ILLETVE, HA BÁRMELY MEGOLDÁS EREDETI CÉLJÁNAK ELÉRÉSE NEM JÁR SIKERREL.

  További feltételek

  Amennyiben kísérletet tesz az Xbox One készülék vagy kiegészítő bármely technikai korlátozásának, biztonságának vagy kalóztevékenység elleni rendszerének áttörésére, azzal az Xbox One készülék vagy kiegészítő végleges működésképtelenségét idézheti elő. Emellett érvénytelenítheti a jótállást, illetve alkalmatlanná teheti az Xbox One készüléke vagy kiegészítője engedélyezett javíttatását, amely díj ellenében sem lesz javítható.

  Jogválasztás

  A jelen jótállás a lakóhelye szerinti ország jogszabályának megfelelően kerül értelmezésre, a jogelvekkel való ellentmondástól függetlenül.

  SZOFTVERLICENC

  Az Xbox One készülékének és kiegészítőjének szoftverlicencére vonatkozó feltételek azxbox.com/xboxone/slt oldalon érhetőek el. Az Xbox One készülékének vagy kiegészítőjének használata esetén beleegyezik a jelen szoftverlicenc feltételeibe. A beüzemelést megelőzően kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a szoftverlicenc feltételeit, ne használja az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét. Az ár visszatérítése érdekében juttassa azt vissza érintetlenül a Microsoftnak vagy a kereskedőnek, ahonnan az Xbox One készülékét vagy kiegészítőjét vásárolta.

  Eszköz regisztrálása 
  Jótállás állapotának ellenőrzése 
  Javítás kérése