Garanciakezelés - Zanussi termékek

Általános információk

Gyártó: AB Electrolux S:t Göransgatan 143 SE-105 45 Stockholm Sweden
Importőr/forgalmazó: Electrolux Lehel Kft. (5101 Jászberény, Fémnyomó u. 1.)

 1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.
 2. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával ellenőriztetheti a hibás teljesítés meglétét.
 3. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületi eljárást is kezdeményezhet.
Jótállási feltételek

 1. A jótállási idő: a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre a jótállási idő a kötelezően előírt, a termék átadásának napjától számított 12 hónap. A hűtőszekrények, fagyasztók esetében az Electrolux Lehel Kft. 24 hónap jótállást vállal.
 2. Gáztűzhelyek, gáz-elektromos kombinált tűzhelyek esetében a jótállási idő 12 hónap, abban az esetben, ha a térítésköteles üzembe helyezést a mellékelt szervizlistán szereplő szervizpartnerünk végezte, 24 hónap.
 3. Valamennyi gázenergiával működő, valamint a több fázisra kötendő berendezések esetében ajánlott az erre feljogosított szakszervizzel elvégeztetni az üzembe helyezést. Az üzembe helyezés térítésköteles. Előfeltétele az, hogy a szabvány szerinti elektromos, gáz bekötési lehetőség rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a jótállás az üzembe helyezés napjától kezdődik. A nem megfelelő üzembe helyezésből adódó meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki.
 4. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
 5. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: • a hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, • a készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség vagy gáznyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) következménye
Érvényesíthető igények

 1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Electrolux Lehel Kft. a hibának a jogosult általi kijavítását vagy mással történő kijavíttatását a javítás speciális feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból NEM AJÁNLJA!
 2. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles az Electrolux Lehel Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 3. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. JAVÍTÁS 1. A szerviznek törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 napon belül a javítást elvégezze. 2. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történő átadástól – helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétől – kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható. 3. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
Készülékcsere

 1. A fogyasztó csereigény érvényesítésére a nyitva álló szavatossági-, illetve jótállási határidő egésze alatt jogosult.
 2. Ha a fogyasztó a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a készüléket a vásárlás helyén ki kell cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kereskedő a meghibásodás tényét a szerviz bevonásával ellenőrizheti.
 3. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.
 4. Csere esetén a jótállási idő újra indul.
Hivatalos szervíz elérhetőségek

Zanussi szervíz
Cég neve: LUX-PARTS Kft
Adószám: 14242483-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-951665
Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87
Telefonos elérhetőség: +36-1-252-1773

Nyitvatartás:

Hétfő : 8:00-16:30
Kedd : 8:00-16:30
Szerda : 8:00-16:30
Csütörtök : 8:00-16:30
Péntek : 8:00-16:30
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva