A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS általános jótállási feltételei

A forgalmazó, illetve a Fujitsu Technology Solutions Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.), mint importáló és a Fujitsu Helpdesk által ajánlott hivatalos márkaszervizek, a helyesen kitöltött és lepecsételt jótállási jegy ellenében biztosítják a megadott készülék típusától függő garanciális szolgáltatásokat. A jótállási jegy csak kitöltve és lebélyegezve érvényes. A jótállási idő, „A termék, vevő részére történő átadásának idejé”-től a jótállás időtartamának lejártáig értendő.

Az előzőeknek meg nem felelő esetben a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS márkaszervizei csak a jótállási feltételek bizonyított megléte esetén végeznek díjmentes javítást.

Garanciális szolgáltatás a szabályosan kitöltött, a készülék azonosítási adatait tartalmazó jótállási jegy bemutatása ellenében vehető igénybe. Hiányosan kitöltött Jótállási jegy esetén a készülék vásárlását igazoló fizetési bizonylat bemutatása alapján köteles a márkaszerviz garanciális szolgáltatást végrehajtani.

A készülék jótállási ideje alatt javításokat csak a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS által felhatalmazott márkaszerviz szakemberei végezhetnek.

A készülék illetéktelen javítása, nem megfelelő bővítő egységekkel való használata súlyos veszélyforrást képezhet a felhasználó számára és az a jótállási kötelezettség megszűnését vonhatja maga után. Jótállási időn belül felmerülő szavatossági igényeket a készüléket eladó üzletnél, kereskedelmi partnernél, vagy a kijelölt FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS márkaszervizekben kell érvényesíteni. A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS a termékeire egy éves kötelező jótállást, valamint garancia kiterjesztés esetén a 13. hónaptól termékosztálytól függő korlátozott jótállást vállal. A 13. hónaptól a meghibásodott termék kijavítására kizárólagosan csak a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS korlátozott jótállási feltételei érvényesek. A 13. hónaptól végzett, a termékkel kapcsolatos javítás a korlátozott jótállási időn túli jótállást nem eredményez.

A kiterjesztett idejű jótállást a készülék vásárlásakor, vagy az azt követő 180 napon belül igényelheti a vásárló.

A kiterjesztett idejű jótállás időtartamát, típusát a jótállási jegy, illetőleg a jótállási jegyhez tartozó „Fujitsu Service Pack” nevű igazolás tartalmazza.

A jótállási idő a termék vásárló részére történő átadásával veszi kezdetét. A jótállási jegy termékre vonatkozó adatainak (megnevezés, gyári sorozatszám) egyeznie kell a készülék megfelelő adataival.

A vásárlót az átadástól számított egy évig az általa vásárolt FUJITSU termékre és minősített kiegészítőkre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény 305.§ - 311/A.§ - aiban és a 685.§ e) pontjában, valamint a 15112003.(1X.22.) Kormányrendeletben és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

A termék kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga is kijavíttathatja. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A vásárló a termék meghibásodása miatt a jótállási idő kezdetétől számított 3 munkanapon belül a termék cseréjét igényelheti, feltéve, hogy a termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás típusai

 

Szervizben érvényesíthető jótállás (10 kg-nál nem súlyosabb termék esetén)

A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS márkaszerviznél végzett javítás esetében a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS vállalja a felhasznált vevőszolgálati, javítási munkaidő és a szükséges alkatrész/anyag költségeit. A készülék szállítási költsége, kockázata a vevőt terheli.

 

Jótállás „szállítási” szolgáltatással

A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS márkaszerviz szállítója a hibabejelentő személytől, egyeztetett időpontban, helyen átveszi a készüléket, beszállítja a szervizbe, majd a javítottat ugyanoda visszaszállítja. A szállítási garancia magában foglalja a térítésmentes javítást, az ingyenes anyag/alkatrész biztosítását, a készülék el- és visszaszállítási költségét.

 

Jótállás helyszíni szolgáltatással

A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS márkaszerviz szakembere igény esetén a hibabejelentő személlyel egyeztetett időpontban megjelenik a helyszínen és elkezdi a hiba elhárítását. A helyszíni garancia magában foglalja a térítésmentes javítást, az ingyenes anyag/alkatrész biztosítását, a szakember helyszíni kiszállását, adott esetben a készülék szervizbe történő, oda- és visszaszállításának költségét.

 

Külső egységek jótállása

A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS a külső kiegészítőkre - külső billentyűzet, egér, akkumulátor, külső hangszóró, mikrofon, memória stb. - az átadástól számított 12 hónapig cseregaranciát vállal, amennyiben az adott eszköz vételára a bruttó 10.000-Ft-ot meghaladja.

 

 

Bővítő/kiegészítő belső egységek jótállása

A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS a márkaszervizek által beépített bővítő egységekre (memória, HDD, HDD vezérlő kártya, processzor, tápegység) a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS által, az alapkészülékre nyújtott garanciával megegyező, de legalább 12 hónapos, szervizben érvényesíthető jótállást vállal. Az akkumulátorra, billentyűzetre, egérre kiterjesztett garanciaidő esetén is csak 12 hónapos jótállás érvényes.

Szerverek, munkaállomások, diszk alrendszerek fődarabjai: alaplap, merevlemez. Monitorok fődarabja: képcső vagy LCD panel. Notebookok fődarabjai: alaplap, LCD panel.

A számítástechnikai adatok, programok megőrzése, mentése a vásárló feladata. A FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS nem felel az adatvesztésből, vagy adatsérülésből eredő károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért.

 

A Fujitsu termékekre a jótállás nem terjed ki különösen:

Az olyan hibák és károk diagnosztizálására és elhárítására, melyeket a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS által jóvá nem hagyott, vagy nem minősített alkatrészek idéztek elő ( pl. mobilrack használatából eredő mechanikai sérülés, közvetett meghibásodások ).

A vevő, vagy harmadik fél illetéktelen, szakszerűtlen kezelésére, beavatkozására (pl. törés, LCD felületi sérülés, burkolathibák,) ill. az azok által okozott hibákra és károkra.

Elemi károk (pl. árvíz, villámcsapás stb.), rendkívüli környezeti hatások (pl. túlfeszültség, mágneses hatások, helytelen tárolás, stb.) következtében keletkezett meghibásodásokra.

A terméken használt, a FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS által nem támogatott szoftverekre.

Számítógépes vírus okozta meghibásodásokra, melyek kiterjedhetnek akár a felhasználói programokra, akár az operációs rendszerre akár a fizikai készülékre is.

Szakszerűtlen szoftver-telepítésből, módosításból eredő meghibásodásokra.

A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból adódó meghibásodásokra.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a forgalmazott termékeink valamely általuk elképzelt feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget. (lásd weboldal http://hu.ts.fujitsu.com/ , Helpdesk, márkabolt stb.)

 

A jótállás érvényét veszti:

Amennyiben a meghibásodás rendeltetésellenes használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak rendeltetésellenes használat az olyan mértékű igénybevétel, amely meghaladja a termékre vonatkozó, a gyártó által meghatározott értéket, körülményeket.

Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják.

A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkezett kárnál a készülék elveszíti a garanciáját. (pl. leejtésből származó kijelző törésnél stb.)

A termékenként eltérő, jótállásra vonatkozó gyári követelményeket (pl. LCD monitoroknál az ISO 13406-2 / II szerinti pixelhiba kritérium) a termék használati utasítása tartalmazza, melyet kérünk, vegyen figyelembe.

Hivatalos szervíz elérhetőségek

 

Fujitsu szerviz

Cég neve: Fujitsu Technology Solutions Kft.

Adószám: 


11904317-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 698524

Székhely: 1143 Budapest Gizella út 51.

Termék átvételi pont: 1143 Budapest Gizella út 51.

Telefonos elérhetőség: +36-1-471-2111

Nyitvatartás:

Hétfő : 9:00-17:00
Kedd : 9:00-17:00
Szerda : 9:00-17:00
Csütörtök : 9:00-17:00
Péntek : 9:00-16:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva