Általános információk

A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.

- Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal z idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összerelés, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervízben javították.
- Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégeztetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányos részét.
- Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkre mehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő‐, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkra a jótállás nem vonatkozik.
- A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2 darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötéten maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési színtől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak

A garanciát az alábbi elérhetőségeken tudja érvényesíteni:

A termékért a szerviz futárt fog küldeni, elszállítja, majd javítás után vissza is szállítja. Természetesen ezért semmilyen plusz költséget nem számolunk fel.
A szolgáltatás ingyenes.
Szerviz elérhetőség

SDH Kft.

- e-mail: szerviz@hungaroflotta.hu
- Telefonszám: +36-70-639-8863
- Személyesen: 8200 Veszprém, Jutasi út 3.

 

 

Televízió és nagygép(hűtő, fagyasztó, mosógép, mosogatógép, szárítógép) szerviz továbbra is változatlan:

Szellemkép Bt.

- 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 45/D
- Telefon: +361/242-2274
- e-mail: info@szellemkepbt.hu;