Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató!

A jelen tájékoztató célja, hogy részletesen és érthetően tájékoztassa Önöket - mint természetes személyeket – az Easy-Shop Kft. részéről történő adatkezelésekről.

Jogszabályi háttér: Társaságunk az általunk történő adatkezelések tekintetében elsődlegesen az adatvédelemről szóló EU 2016/679 rendeletében foglaltak szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény előírásait követve jár el.

 • Az adatvédelmi tájékoztató hatálybalépése: 08.01.
 • Az adatkezelő adatai: Easy-Shop Kft.

Székhely cím: 6400 Kiskunhalas Bem utca 9.

Cégjegyzékszám: 03 09 125438

      e-mail: info@easy-shop.hu

A kezelt adatok köre:

 1. A Vállalkozás webshop üzemeltetői tevékenységének ellátása érdekében Ügyfeleinek az on-line megkötött szerződéshez köthető adatainak kezelését végzi;
 2. A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kezeli a megbízó Partner Vállalkozások, mint adatkezelők tevékenységéhez köthető személyes adatokat;
 3. A Vállalkozás munkavállalóinak munkaügyi adatai, személyes adatok;
 4. A Vállalkozás munkavállalóinak személy – és munkaügyi adatai, különleges adatok.

Az adatkezelések célja:

 1. A Vállalkozás szolgáltatói tevékenysége során kezeli, tárolja a vele üzleti kapcsolatban levő Ügyfelek személyes adatait a Vállalkozás és az Ügyfél között létrejött szerződésből eredő kötelezettség teljesítése végett;
 2. A Vállalkozás tevékenysége során – adatfeldolgozóként - kezeli, tárolja a vele üzleti kapcsolatban levő Partnerek – adatkezelők - Ügyfeleinek a szolgáltatásaikhoz köthető személyes adatait;
 3. A munkavállalók részére a fizetések és egyéb juttatások kifizetéséhez szükséges, jogszabályokban meghatározott előírások teljesítése. A Munka Törvénykönyvében és a kapcsolódó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése;
 4. A munkaköri alkalmasság megállapítása.

 

 ( A tárolt személyes adatok pontos felsorolását a Társaság „Adatleltár” elnevezésű dokumentuma tartalmazza.)

Az adatkezelések jogalapja:

 1. Az EU 2016/679 rendelete 6.Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés  teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 1. Az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulása,

az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 1. Az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulása;

az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. c) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  

Mt. 9. §, 10. §, 11. §.

 1. Az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. a) pontja: az érintett hozzájárulása;

az EU 2016/679 rendelete 6. Cikk (1) bek. b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Mt. 10. § (1) bek.: a munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

 

 • Az adatkezelések helye:
 • 6400 Kiskunhalas Bem utca 9.
 • 1047 Budapest, Fóti út 56.
 • 1047 Budapest, Baross utca 79-89. II.ép.
 • 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
 • 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 16.
 • 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 12.
 • 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
 • 3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 20.
 • 2730 Albertirsa, Dózsa György utca 8.
 • 6320 Solt, Kossuth Lajos utca 41.
 • 6080 Szabadszállás, Arany János utca 2/a.

 

Az adatkezelések időtartama:

Az a) és b) pontban jelzett adatok tekintetében:

 • az előfizetői szerződés megszűnését követő 1 év;
 • az előfizetői szerződésez köthető számviteli bizonylatok esetében 8 év. (Sztv. tv. 169. § (2));

A c) és d) pontokban jelzett adatok tekintetében:

 • Nem törölhető (1995. évi LXVI. törvény alapján).
 • Adattovábbításokra vonatkozó információk: a Társaság tevékenysége során nem végez harmadik ország, valamint nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítást. A Társaság kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes adatkezelések tekintetében, kizárólag a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor.
 • Az érintett természetes személyeknek az adatkezelésekhez köthető jogai elsősorban: az adatvédelemről szóló EU 2016/679 rendeletének és a 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően az érintett természetes személy, illetve ennek törvényes képviselője jogosult az adatkezelést megelőző tájékoztatásra, az adataihoz való hozzáféréshez, ezek esetleges helyesbítésére, hordozhatóságára, korlátozására és törlésére.
 • Az adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjének/adatvédelmi felelősének adatai:

             Név: Márton László (Easy-Shop Kft.)

            Cím: 6400 Kiskunhalas, Bem utca 9.

            Telefon:+36 70 452 6926

 • Az érintett természetes személyek jogorvoslatért fordulhatnak: Az érintett jogorvoslati kérelmet kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseinek jogszerűsége miatt illetve az illetékes Bíróságnál élhet jogorvoslattal.

           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

            Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

            e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

            telefon:  +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838.