Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató!  

A jelen tájékoztató célja, hogy részletesen és érthetően tájékoztassa Önöket - mint természetes személyeket – az Easy-Shop Kft. részéről történő adatkezelésekről.  

Jogszabályi háttér: Társaságunk az általunk történő adatkezelések tekintetében elsődlegesen az adatvédelemről szóló EU 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletében – továbbiakban GDPR - foglaltak szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény előírásait követve jár el.

 1. Az adatvédelmi tájékoztató hatálybalépése: 12.14.
 2. Az adatkezelő megnevezése: Easy-Shop Kft.

Székhely cím: 6400 Kiskunhalas Bem utca 9. Cégjegyzékszám: 03 09 125438 e-mail: adatvedelem@easy-shop.hu  

 1. Az adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjének/adatvédelmi felelősének adatai:

Név: Márton László Közvetlen elérhetőségek: Cím: 1047 Budapest, Fóti út 56. Telefon:+36 70 452 6926 e-mail: marton.laszlo@easy-shop.hu  

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja, valamint a kezelt adatok köre és ezek forrása:

a) Társaságunk a honlapunk on-line felületén fogadja az ügyfelek részéről indított megrendeléseket. A megrendelésekhez köthető személyes adatok tárolását végezzük.

Az adatkezelés célja – a GDPR 13. cikke alapján - az ügyfelek részéről történő on-line megrendeléseinek ügyintézése, a szerződés megfelelő teljesítése érdekében az 5. pontban feltüntetett adatfeldolgozók bevonása mellett.   Az adatkezelés jogalapja: A GDPR rendeletének 6.Cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, valamint a GDPR rendeletének 6. Cikk (1) bek. b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt adatok köre A kezelt adatok forrása
Az online megrendelés adatai: név, megrendelésszám, szállítási cím, a megrendelt termék neve, a megrendelt termék ára, telefonszám, bankszámlaszám, e-mail cím. A on-line felületen megrendelést indító ügyfél, a vásárló.  

 

b) A Társaság Partnereihez köthető kontakt személyek személyes adatainak tárolását végzi.

Az adatkezelés célja – a GDPR 13. cikke alapján - A Társaság megfelelő ügymenetének elősegítése. A megrendelési állomány kiszolgálásának megfelelő szinten tartása az ügyfelekkel kötött szerződés teljesítése végett.   Az adatkezelés jogalapja: A GDPR rendeletének 6.Cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, valamint  a GDPR rendeletének 6. Cikk (1) bek. c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre A kezelt adatok forrása
A kontakt személyek adatai: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A Partnernél kijelölt személy, akivel a két Cég közötti szerződéses jogviszony szerinti közös munka folyik.

c) A Társaság munkavállalóinak személyes adatainak tárolását végzi.

Az adatkezelés célja – a GDPR 13. cikke alapján - A Társaság üzletmenetének folyamatos biztosítása.   Az adatkezelés jogalapja: A GDPR rendeletének 6.Cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, a GDPR rendeletének 6. Cikk (1) bek. b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés  teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A Munka Törvénykönyvének  10.§. (1) alapján a munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges.

A kezelt adatok köre A kezelt adatok forrása
A munkavállaló személyek adatai: név, cím, telefonszám, lakcím, SZIG. Szám, TAJ. Szám, e-mail cím, a munkaellátásához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye. Az érintett munkatárs, Társaságunk alkalmazottja.
 1. A Társaság Adatfeldolgozói köre:
 • A bankkártya fizetéshez szüksége adatok tekintetében: OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17. (Adószám:  24386106-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-174466)
 • A Társaságunk részéről történő szerződés teljesítéséhez szükséges továbbításra kerülő        adatok:   Az ügyfél neve, a megrendelés száma, az ügyfél lakcíme-szállítási címe, a szállítási díj,    a megrendelt termék megnevezése, a megrendelt termék ára- fizetési mód, a megrendelt termék mennyisége, a megrendelt termék Áfája, az ügyfél kontakt telefonszáma, e-mailcím, fizetési mód, esetleges kedvezmény mértéke, megrendelés időpontja. Az adattovábbítás célja: az on.line megrendelések bankkártya fizetési lehetőségének megteremtése az ügyfeleink részére.

 • Az áruhitel kérelmekhez szükséges adatok tekintetében:
 • Cofidis Magyarország Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. (Adószám: 22196796-2-41 Cégjegyzékszám: 01 17 000367 ) A Társaságunk részéről történő szerződés teljesítéséhez szükséges továbbításra  kerülő adatok: Az ügyfél neve, a megrendelés száma, az ügyfél lakcíme-szállítási címe, a megrendelt termék ára, kontakt  telefonszám, e-mailcím. Az adattovábbítás célja: az áruhitel felvételének lehetőségét biztosítsuk az ügyfeleink részére.

 • A kiszállítást végző partnerek tekintetében:
 • GLS Logistic-Hungary Kft. (2351 Alsóémedi, Európa utca 2. Adószám: 12369410-2-44, Cégjegyzékszám: 13-09-111755) ; KOVA Trans Kft. (2220 Vecsés, Róder Imre utca 22. Adószám: 13240392-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-098296);  FOXPOST Zrt.( 3300 Eger, Pacsirta utca 35/a. Adószám: 25034644-2-10, Cégjegyzékszám: 10-10-020309);      Delivery Solutions Kft.( 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X.épület. Adószám: 32041848-2-41, Cégjegyzékszám: 01-10-141982) A Társaságunk részéről történő szerződés teljesítéséhez szükséges továbbításra kerülő adatok: Az ügyfél neve, a megrendelés száma, az ügyfél lakcíme-szállítási címe, a megrendelt termék ára, kontakt  telefonszám, e-mailcím. Az adattovábbítás célja: a megrendeléseknek az ügyfelek felé történő kiszállítása.

  1. Az adatkezelések helye:
 • 6400 Kiskunhalas Bem utca 9.
 • 1047 Budapest, Fóti út 56.
 • 1047 Budapest, Baross utca 79-89. II.ép.
 • 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
 • 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 16.
 • 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 12.
 • 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
 • 3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 20.
 • 2730 Albertirsa, Dózsa György utca 8.
 • 6320 Solt, Kossuth Lajos utca 41.
 • 6080 Szabadszállás, Arany János utca 2/a.
 •  

  1. Az adatkezelések időtartama:

  Az 4.a) pontban jelzett adatok tekintetében:

 • az on-line szerződés megszűnését követő 1 év;
 • az on-line szerződésez köthető számviteli bizonylatok esetében 8 év. (Sztv. tv. 169. § (2));
 • A 4.b) pontban jelzett adatok tekintetében:

 • A Partnerrel kötött szerződés megszűnését követő 1 év;
 • A Partnerhez köthető számviteli bizonylatok esetében 8 év. (Sztv. tv. 169. § (2));
 • A 4.c) pontban jelzett adatok tekintetében:

 • A munkavállalókhoz köthető személyes adatok a 1995. évi LXVI. törvény alapján nem törölhetőek.
  1. Adattovábbításokra vonatkozó információk:

  A Társaságnak az Adatfeldolgozóinak részére – belföldre történő adattovábbítás - továbbított adatairól a jelen tájékoztató 5. pontja tartalmaz információkat. A Társaság tevékenysége során nem végez harmadik ország, valamint nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítást. A Társaság kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes adatkezelések tekintetében, kizárólag a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor.

  1. Az érintett természetes személyeknek az adatkezelésekhez köthető jogai :
 • A hozzáféréshez való jog:
 • Az érintett jogosult arra, hogy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy  a Társaság - milyen személyes adatait; - milyen jogalapon; - milyen adatkezelési cél miatt; - mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  milyen forrásból származnak a személyes adatai;  a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.  

 • A helyesbítéshez való jog:
 • Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
 • Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben - vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 • A tiltakozáshoz való jog:
 • Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • A törléshez való jog:
 • A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot.
 • Az adathordozhatósághoz való jog:

  A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

  1. A cookie-re vonatkozó tájékoztatás:

  A Társaság cookie-re (un. sütikre) vonatkozó tájékoztatója a www.easy-shop.hu          honlapon található. Az oldal megjelenítésekor a rendszer az alsó sávban megjeleníti a cookie-k elfogadására vonatkozó kérdést a felhasználók számára, a Süti szabályzat link alatt pedig a részletes információk találhatóak.

  1. Az érintett természetes személyek jogorvoslatért fordulhatnak:

  Az érintett jogorvoslati kérelmet kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseinek jogszerűsége miatt illetve az illetékes Bíróságnál élhet jogorvoslattal. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu telefon:  +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838.