Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató!

A jelen tájékoztató célja, hogy részletesen és érthetően tájékoztassa Önöket - mint természetes személyeket – az Easy-Shop Kft. részéről történő adatkezelésekről.

Jogszabályi háttér: Társaságunk az általunk történő adatkezelések tekintetében elsődlegesen az adatvédelemről szóló EU 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletében – továbbiakban GDPR - foglaltak szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény előírásait követve jár el.

 1. Az adatvédelmi tájékoztató hatálybalépése: 03.01.
 2. Az adatkezelő megnevezése: Easy-Shop Kft.
 • Székhely cím: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 13.
 • Cégjegyzékszám: 03 09 125438
 • e-mail: adatvedelem@easy-shop.hu
  1. Az adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjének/adatvédelmi felelősének adatai:
 • Név: Márton László
 • Közvetlen elérhetőségek:
 • Cím: 1047 Budapest, Fóti út 56.
 • Telefon:+36 70 452 6926
 • e-mail: marton.laszlo@easy-shop.hu
  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, valamint a kezelt adatok köre és ezek forrása:
  2. a) Társaságunk a honlapunk on-line felületén fogadja az ügyfelek részéről indított megrendeléseket. A megrendelésekhez köthető személyes adatok tárolását végezzük.

  Az adatkezelés célja – a GDPR 13. cikke alapján - az ügyfelek részéről történő on-line megrendeléseinek ügyintézése, a szerződés megfelelő teljesítése érdekében az 5. pontban feltüntetett adatfeldolgozók bevonása mellett.

  Az adatkezelés jogalapja:

  A GDPR rendeletének 6. Cikk (1) bek. b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

  A kezelt adatok köre

  A kezelt adatok forrása

  Az online megrendelés adatai: név, megrendelésszám, szállítási cím, a megrendelt termék neve, a megrendelt termék ára, telefonszám, bankszámlaszám, e-mail cím.

   

  A on-line felületen megrendelést indító ügyfél, a vásárló.

   

   

   

  1. b) A Társaság honlapján hírlevél feliratkozási lehetőséget kínál.

  Az adatkezelés célja – a GDPR 13. cikke alapján - A Társaságnak az ügyfelei részére történő teljes körű tájékoztatásának elősegítése.

  Az adatkezelés jogalapja:

  A GDPR rendeletének 6. Cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

  A kezelt adatok köre

  A kezelt adatok forrása

  A hírlevélre feliratkozó személyek adatai: e-mail cím.

  A on-line felületen megrendelő ügyfelek, akiknek Társaságunk hírlevél feliratkozási lehetőséget kínál.

   

  1. c) A Társaság honlapján regisztrációs lehetőséget kínál.

  Az adatkezelés célja – a GDPR 13. cikke alapján - A Társaság ügyfelei részéről történő  megrendelések folyamatának elősegítése.

  Az adatkezelés jogalapja:

  A GDPR rendeletének 6. Cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

  A kezelt adatok köre

  A kezelt adatok forrása

  A regisztráció során bekért adatok: név, jelszó, e-mail cím.

  A on-line felületen megrendelő ügyfelek, akiknek Társaságunk regisztrációs lehetőséget kínál.

   

  1. d) A Társaság honlapján kapcsolatfelvételi lehetőséget kínál.

  Az adatkezelés célja – a GDPR 13. cikke alapján - A Társaság az ügyfelei kommunikációs lehetőségét segíti elő a lehetőséggel.

  Az adatkezelés jogalapja:

  A GDPR rendeletének 6. Cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

  A kezelt adatok köre

  A kezelt adatok forrása

  A kapcsolatfelvételt igénylő személyek adatai: név, e-mail cím, telefonszám.

  A on-line felületen a kapcsolatfelvételt igénylő ügyfelek, akiknek Társaságunk biztosítja ezt a lehetőséget.

   

  1. A Társaság Adatfeldolgozói köre:

  A bankkártya fizetéshez szüksége adatok tekintetében:

 • A Társaságunk részéről történő szerződés teljesítéséhez szükséges továbbításra kerülő adatok (A SimplePay rendszer által a Társaságtól kötelezően bekért adatok.):
 • Az ügyfél neve- címe, email cím, telefonszám, a megrendelés száma, a megrendelés időpontja, a megrendelt termék ára, szállítási díj, a megrendelt termék mennyisége, az esetleges kedvezmény mértéke.
 • Az adattovábbítás célja: az on-line megrendelések bankkártya fizetési lehetőségének megteremtése az ügyfeleink részére.
 • Az áruhitel kérelmekhez szükséges adatok tekintetében:

 • Cofidis Magyarország Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. (Adószám: 22196796-2-41 Cégjegyzékszám: 01 17 000367 )
 • A Társaságunk részéről történő szerződés teljesítéséhez szükséges továbbításra  kerülő adatok:
 • Az ügyfél neve, a megrendelés száma, az ügyfél lakcíme-szállítási címe, a megrendelt termék ára, kontakt telefonszám, e-mailcím.
 • Az adattovábbítás célja: az áruhitel felvételének lehetőségét biztosítsuk az ügyfeleink részére.
 • A kiszállítást végző partnerek tekintetében:

 • GLS Logistic-Hungary Kft. (2351 Alsóémedi, Európa utca 2. Adószám: 12369410-2-44, Cégjegyzékszám: 13-09-111755) ;
 • KOVA Trans Kft. (2220 Vecsés, Róder Imre utca 22. Adószám: 13240392-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-098296);  
 • FOXPOST Zrt.( 3300 Eger, Pacsirta utca 35/a. Adószám: 25034644-2-10, Cégjegyzékszám: 10-10-020309);
 • Delivery Solutions Kft.( 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X.épület. Adószám: 32041848-2-41, Cégjegyzékszám: 01-10-141982)
 • A Társaságunk részéről történő szerződés teljesítéséhez szükséges továbbításra kerülő adatok:

 • Az ügyfél neve, a megrendelés száma, az ügyfél lakcíme-szállítási címe, a megrendelt termék ára, kontakt telefonszám, e-mailcím.
 • Az adattovábbítás célja: a megrendeléseknek az ügyfelek felé történő kiszállítása.
  1. Az adatkezelések helye:
 • 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 13.
 • 1047 Budapest, Szabadkai utca 9.
 • 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
 • 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 12.
 • 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
 • 3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 20.
 • 2730 Albertirsa, Dózsa György utca 8.
 • 6320 Solt, Kossuth Lajos utca 41.
 • 6080 Szabadszállás, Arany János utca 2/a.
  1. Az adatkezelések időtartama:

  A 4.a) pontban jelzett adatok tekintetében:

  • az on-line szerződésez köthető számviteli bizonylatok esetében a tárolási idő 8 év. (Sztv. tv. 169. § (2)), az egyéb szerződéshez köthető adatok 5 év elteltével anonimizálásra kerülnek.
  • A 4.b) pontban jelzett adatok tekintetében:

  • a hírlevélre történő feliratkozást követően az adatok 5 év elteltével anonimizálásra kerülnek, illetve a feliratkozó kérésére – leiratkozási lehetőség - azonnal törlésre kerülnek.
  • A 4.c) pontban jelzett adatok tekintetében:

  • a regisztrációt követő 5 év elteltével az adatok anonimizálásra kerülnek.
  • A 4.d) pontban jelzett adatok tekintetében:

  • a kapcsolatfelvételt követően az adatok 5 év elteltével anonimizálásra kerülnek.
   1. Adattovábbításokra vonatkozó információk:

   A Társaságnak az Adatfeldolgozóinak részére – belföldre történő adattovábbítás - továbbított adatairól a jelen tájékoztató 5. pontja tartalmaz információkat.

   A Társaság tevékenysége során nem végez harmadik ország, valamint nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítást. A Társaság kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes adatkezelések tekintetében, kizárólag a Társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor.

   1. Az érintett természetes személyeknek az adatkezelésekhez köthető jogai :
  • A hozzáféréshez való jog:
  • Az érintett jogosult arra, hogy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy  a Társaság - milyen személyes adatait; - milyen jogalapon; - milyen adatkezelési cél miatt; - mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  milyen forrásból származnak a személyes adatai;  a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  • A helyesbítéshez való jog:
  • Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

  • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
  • Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben - vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

  • A tiltakozáshoz való jog:
  • Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  • A törléshez való jog:
  • A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

   • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • a személyes adatok kezelése jogellenes;
   • a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
   • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
   • amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot.
   • >

    Az adathordozhatósághoz való jog:

    A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

    1. A cookie-re vonatkozó tájékoztatás:
   • A Társaság cookie-re (un. sütikre) vonatkozó tájékoztatója a www.easy-shop.hu honlapon található.
   • Az oldal megjelenítésekor a rendszer az alsó sávban megjeleníti a cookie-k elfogadására vonatkozó kérdést a felhasználók számára, a Süti szabályzat link alatt pedig a részletes információk találhatóak.
    1. Az érintett természetes személyek jogorvoslatért fordulhatnak:

    Az érintett jogorvoslati kérelmet kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseinek jogszerűsége miatt illetve az illetékes Bíróságnál élhet jogorvoslattal.

   • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   • Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
   • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   • telefon:  +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838.