Nacon, Bigben, DJI

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 

A fenti Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”).
Jótállási igényt az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - lehet érvényesíteni a az eladóval (forgalmazó) szemben, a kijavítás és kicserélés iránti igény az importőr hivatalos készülék szervizében (javítószolgálat) is érvényesíthető. Az importőr hivatalos szervizének címe és elérhetőségei a https://mydroneservice.hu honlapon tekinthetők meg.

 

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

 

• Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan.

• A jótállási kötelezettség alól eladó (forgalmazó) mentesül, ha eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

 

a) Fizikai sérülés, tűzkár, vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat
b) Sérülés nem rendeltetésszerű használatból, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal
c) Vízkár mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő vezérlésből fakad
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések
e) Drónok esetén, sérülések, amelyek repülés közben keletkeztek, mert a pilóta nem követte a felhasználói útmutató leírását, valamint nem tartotta be a repülőbiztonsági előírásokat
f) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.)
g) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad
h) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad
i) Drónok esetén sérülés, ami olyan súllyal történő felszállásból fakad, ami nagyobb, mint az előirányzott felszállási súly
j) Drónok esetén sérülés, ami olyan repüléskor keletkezik, ha a pilóta eleve sérült vagy elöregedett tartozékkal repült
k) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből, vagy hibás akkumulátor használatából fakad
l) Termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült
m) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított
n) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén
o) Rongálás
p) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás
q) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása
r) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez

 

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS


A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, Magnew által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított


• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
• 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.


A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

 

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK


A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint


a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotbanképviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

 

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

 

a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) vagy az importőr hivatalos készülék szervizében köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt, és a Jótállási jegyben feltüntetett szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

 

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

 

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.
Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.
A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.
Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

HIBABEJELENTÉS,
SZERVIZ SZOLGÁLTATÁSUNK ELÉRHETŐSÉGEI

 

Kérjük, hogy mindig  a megvásárolt terméke mellé csatolt jótállási jegyen szereplő céget keresse fel panaszával, ahol kollegáink készséggel állnak rendelkezésére.

 
Cég neve: MyDroneService
Székhely:1141 Budapest, Öv utca 35-37
Átvevőpont: 1141 Budapest, Öv utca 35.
Telefonos elérhetőség:(+36 1) 44 50 109
 
Átvevőpont nyitvatartás:

Hétfő : 08:30-17:00
Kedd :08:30-17:00
Szerda :08:30-17:00
Csütörtök :08:30-17:00
Péntek :08:30-17:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva