Garanciajegy-információk a garanciális tevékenységről

 

A Candy Hoover Hungary Kft. kizárólag az általa Magyarországon nagykereskedelmi forgalomba hozott – Magyarország területén fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében, kiskereskedelmi forgalomban értékesített (belföldi számlával rendelkező) – új készülékeire vállal jótállást.

A számlán a megvásárolt termék neve (modellnév) egyértelműen fel kell, hogy legyen tüntetve.

Termékeinkre a törvényi előírásoknak megfelelő garanciaidőt vállalunk.

Kiterjesztett jótállás – 5 év motorgarancia
A következő termékekre érvényes:

• RC81_RC25011

• XP81_XP15011

• XP81_XP25011

• HP710PAR_011

• TE70_TE75011

• TX40PET_011

• HPS700_011

Fontos tudnivalók
Tisztelt fogyasztó! Bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog szolgálni. Ennek ellenére az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét!

1. jótállási igényét a vásárló a jótállási jeggyel érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló bemutatja a fogyasztási cikk ellenérték kifizetését igazoló bizonylatát, úgy a fogyasztói szerződést bizonyítottnak tekintjük a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján. Mindezek érdekében és a szavatossági igény érvényesítése végett, kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják a fogyasztói szerződés megkötését.

2. Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának, a készülék pontos típusának és gyártási számának feltüntetését a jótállási jegyen.

3. Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlást igazoló bizonylat bemutatása mellett áll módunkban pótolni.

4. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan bejegyzés, a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

5. A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napjával vagy üzembe helyezésre kötelezett termék (gáz készülék) esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:
A vásárlót a 151/2003.(IX. 22.) Korm. Rendelet, Ptk. 685.§e) pnt, Ptk. 305.§-311/A-ig, 49/2003.(VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

A jótállási jogokat a vásárló akkor érvényesítheti, ha fogyasztónak minősül.

• A vásárló a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltűntetett javítószolgálatnál, vagy a kereskedőnél érvényesítheti.

• A vásárló a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

• A kijavítást megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, kell elvégezni.

• A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének a napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

• Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon érvényesít csereigényt, akkor a kereskedő köteles kicserélni a fogyasztási cikket, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

• A 3 napos határidőbe nem számít bele az időtartam, amely alatt az eladó szerv bármely okból nem tartott nyitva.

• A vásárló elsősorban választása szerint: kijavítást, vagy kicserélést követelhet, azzal, hogy választása nem lehet lehetetlen és nem okozhat a kötelezettnek aránytalan többletköltséget.

• Ha a kereskedő nem vállalja a kijavítást, vagy cserét, vagy elvállalta ugyan ezek valamelyikét, de nem tudott annak eleget tenni megfelelő határidőn belül, a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A javítás helye:
1. Az üzemeltetés helyén javítjuk meg a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, vagy a helyi közúti közlekedési eszközökön kézi csomagként nem szállítható termékeket. Az ettől eltérő termékek esetén, a jótállási jegyen feltűntetett szervizek valamelyikébe kell beszállítani a készüléket vagy postán portósan- ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként - elküldeni a jótállási jeggyel. Utánvéttel feladott készüléket a szervizek átvenni nem tudnak!

2. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.

3. A javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a hatályos jogszabály szerint teljesíti.

A jótállás a Fogyasztóvédelmi törvényből eredő jogait nem sértheti.

Jótállási igény nem érvényesíthető:
1. A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha a meghibásodás szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A jótállás ideje alatt a bizonyítási kötelezettség a jótállásra kötelezettet terheli.

2. A rendeltetésellenes, vagy szakszerűtlen használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés, helytelen beüzemelés, vagy a fogyasztási cikken elvégzett bárminemű beavatkozás miatt bekövetkezett hiba, valamint helytelen karbantartási- tisztítási munkák esetén a készülékért jótállási igény nem érvényesíthető.

Cserére jogosító igazolás:
A csere jogosultságát igazoló dokumentumok alapján a Márkaszerviz állítja ki.

Készülék regisztrációja a kiterjesztett jótálláshoz

regisztracio@candy.hu

 

ORCZY SZERVIZ

Ha műszaki szervizre van szüksége, hívja a következő számot: 06-1-413-2191
E-mail: szervizinfo@orczy.com

Szervizleadó pontok: 1089 Budapest, Baross u. 127 - 1016 Budapest, Hegyalja út 23 - 1152 Budapest, Telek utca 13 - 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 10