Általános feltételek

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a forgalmazó vállalkozás: Aspico Kft. (cím: 9027 Győr, Hűtőház utca 25., továbbiakban vállalkozás). Az Aspico Kft. által forgalmazott, fogyasztó és kereskedés közötti szerződés keretében értékesített és kötelező jótállás alá tartozó termékekre (háztartási készülékekre) a fogyasztó részére történő átadástól, Magyarország területén jótállást vállal.

A nem megfelelő kezelés elkerülésére kezelési és használati útmutatót mellékelünk a készülékhez. A használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára jótállást nem vállalunk, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli.
Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését. Ellenőrizze, hogy a készülék gyári száma megegyezik a jótállási jegyen feltüntetett számmal. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli. A jótállási jegyen történt javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.


Megszűnik a jótállás: ha a jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, a használati útmutatóban előírt karbantartás elmulasztása, vízkövesedés okozta, hogy a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, hogy a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta, hogy a készülék gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal, hogy a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják.


A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni. A vásárló a jótálláson alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a kereskedőhöz intézi. A vásárló a hiba felfedezése után legkésőbb két hónapon belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért felelős.


Hibás termékek esetén a vásárlót a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint a 151/2003.IX.22. korm. rendelet szerint az alábbi jogok illetik meg:
1. Elsősorban javítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy, ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltségeket eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
2. Ha a jogosultnak (fogyasztónak) sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a kötelezettségének a 3-as pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, választása szerint arányos árleszállítást igényelhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
3. A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A választott jótállási igényről Ön jogosult másikra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett, vagy közreműködője adott okot, vagy ha az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet bele.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.


A csereutalványt a vásárlás helyén kell beváltani. A jótállási határidő a kijavítás időtartamával meghosszabbodik; a kicserélt/kijavított termékre (illetve termékrészre) újra kezdődik. Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott és a meghibásodás olyan mértékű, hogy akadályozza az áru rendeltetésszerű használhatóságát, a vásárló kívánságára azt a kereskedőnek azonos típusú új termékre kell kicserélnie. A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett, pl. szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, erőszakos külső behatás, baleset, átalakítás, elemi kár, tisztítás, karbantartás elmaradása, következtében.


Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az érvényesített csereigénye esetén a jótállásra kötelezett a részére át nem adott, a kicserélt termékhez kapcsolódó tartozékok értékét a csereigény érvényesítőjével szemben követelheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Figyelem!

Biztonsági előírás kiegészítése: A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve, ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek nem játszanak a készülékkel.
Használati utasítás kiegészítése: A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy távvezérlő rendszert használni. A készülék használatát csak állandó felügyelet mellett engedje meg gyerekeinek vagy korlátozottan cselekvőképes személyeknek.


Ön a meghibásodott terméket a jótállási időn belül díjtalanul eljuttathatja szervizünkbe, a javítást, vagy indokolt esetben a cserét követően a terméket szintén ingyenesen eljuttatjuk az Önhöz.

Abban az esetben, ha a hibásnak vélt termékről a szervizelés során kiderül, hogy a hiba nem garanciális jellegű, úgy a szolgáltatás igénybevételekor a bevizsgálási díjtól eltekintünk, de a futárköltséget (és természetesen az igényelt javítás költségeit) Önnek kell vállalnia. A futár díja szállításonként 990 Ft, vagyis oda-vissza szállítás esetén összesen 1980 Ft.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a futárral visszaküldött termékeket minden esetben a készülék eredeti, gyári csomagolásában, annak hiányában a leggondosabb csomagolásban szíveskedjen visszaküldeni. Az ASPICO a gondatlan csomagolásból eredő szállítási sérülésekért nem tud felelősséget vállalni!

Futár szolgáltatásunkat szerviztelefonszámunkon (+36 96 511 291), vagy a szerviz@aspico.hu címen igényelheti.

Az igényléshez kérjük, készítse össze a következő dokumentumokat:


•    termék számlája
•    garanciajegy

Hivatalos szerviz információk

Cég: Aspico Kft.
Székhely: 1121 Budapest, János Zsigmond u. 37. fszt. 1.
Telephely: 9027 Győr, Hűtőház u. 25.
Telefon: +36 96 511 291
Fax: +36 96 511 293
Email: webshop@aspico.hu
Weboldal: https://aspico.hu/
Nyitvatartás:

Hétfő : 08:00- 16:00
Kedd : 08:00- 16:00
Szerda : 08:00- 16:00
Csütörtök : 08:00- 16:00
Péntek : 08:00- 14:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva