JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK


1. A jótállási idő: a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre a jótállási idő a kötelezően előírt, a termék átadásának napjától számított 12 hónap. A hűtőszekrények, fagyasztók esetében az Electrolux Lehel Kft. 24 hónap jótállást vállal.
2. Gáztűzhelyek, gáz-elektromos kombinált tűzhelyek esetében a jótállási idő 12 hónap, abban az esetben, ha a térítésköteles üzembe helyezést a mellékelt szervizlistán szereplő szervizpartnerünk végezte, 24 hónap.
3. Valamennyi gázenergiával működő, valamint a több fázisra kötendő berendezések esetében ajánlott az erre feljogosított szakszervizzel elvégeztetni az üzembe helyezést. Az üzembe helyezés térítésköteles. Előfeltétele az, hogy a szabvány szerinti elektromos, gáz bekötési lehetőség rendelkezésre álljon. Ebben az esetben a jótállás az üzembe helyezés napjától kezdődik. A nem megfelelő üzembe helyezésből adódó meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki.
4. A jótállásból eredő jogok – a következőkben meghatározott eset kivételével – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. Mindezek érdekében kérjük, hogy a jótállási jegy mellett mindenképpen őrizzék meg az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének igazolásához kérhet a szerelő. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont).
5. A készülék kizárólag háztartási célú felhasználásra készült, és csak ilyen körülmények között üzemeltethető.
6. Az Electrolux Lehel Kft. mentesülhet a jótállás alól pl. az alábbi esetekben:
• a hiba rendeltetésellenes (nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat eredménye,
• a hiba a készüléken kívülálló ok miatt keletkezett, pl. szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, a hálózati feszültség vagy a gáznyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettsége.

 

ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK


1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint
b. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, aszerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy
c. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tudja elvégezni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Electrolux Lehel Kft. a hibának a jogosult általi kijavítását vagy mással történő kijavíttatását a javítás speciális feltételeire tekintettel és balesetvédelmi okokból nem ajánlja!
2. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles az Electrolux Lehel Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
3. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.


JAVÍTÁS


1. A szerviznek törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 napon belül a javítást elvégezze.
2. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történő átadástól – helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétől – kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható.
3. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
KÉSZÜLÉKCSERE
1. A fogyasztó csereigény érvényesítésére a nyitva álló szavatossági-, illetve jótállási határidő egésze alatt jogosult.
2. Ha a fogyasztó a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a készüléket a vásárlás helyén ki kell cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
3. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat vissza kell fi zetni, vagy a vételárkülönbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.
4. Csere esetén a jótállási idő újra indul.


EURÓPAI GARANCIA


A jelen készülékre az Electrolux Lehel Kft. a jogszabályokban megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló valamelyik másik európai országba költözik át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás átvihető az alábbi feltételekkel:
• A készülékre vonatkozó jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vonatkozó jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a ásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre vonatkozó jótállás.
• A készülékre vonatkozó jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik felhasználóra átruházható.
• A készülék eredeti üzembe helyezése és használata az Electrolux Lehel Kft. által kiadott utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, kereskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó előírásnak megfelelően helyezték üzembe. A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.


FONTOS TUDNIVALÓK


1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.
2. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával ellenőriztetheti a hibás teljesítés meglétét.
3. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületi eljárást is kezdeményezhet.

 

AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI VEVŐSZOLGÁLAT
1133 Budapest, Váci út 80
Mail: ugyfelszolgalat@electrolux.com
Tel.: 06-1-252-1773
https://shop.electrolux.hu/

Nyitvatartás:
Hétfő: 9:00-18:00
Kedd:9:00-18:00
Szerda:9:00-18:00
Csütörtök:9:00-18:00
Péntek:9:00-18:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva